Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της εμπιστοσύνης των πελατών μας και των συνεχών προσπαθειών μας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, η AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES υιοθέτησε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Αυτό το σύστημα προσφέρει ανταμοιβές που αναφέρονται παρακάτω σε πιστούς πελάτες που έχουν επιδείξει την εμπιστοσύνη τους στην AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES για τις προμήθειές τους. Βασίζεται σε ένα απλό σύστημα πόντων που μετατρέπει τους κερδισμένους πόντους σε ανταμοιβές (εκπτώσεις).

Οι πόντοι κερδίζονται με βάση τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (*) σε ΕΥΡΩ των παραγγελιών που τοποθετούνται και πληρώνονται εν όλω ή εν μέρει στην AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES κάθε ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου). Κάθε ποσό παραγγελιών σε άλλα νομίσματα εκτός του ευρώ (EUR) μετατρέπεται σε ευρώ με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία στην Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι πόντοι υπολογίζονται με αναλογία 1: 1 των πληρωμένων καθαρών ποσών σε ευρώ των παραγγελιών κατά το προηγούμενο έτος. Απλά, για ΚΑΘΕ 1 ευρώ από την πληρωμή σας, κερδίζετε 1 πόντο.

Οι πόντοι και οι αντίστοιχες ανταμοιβές πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός του ημερολογιακού έτους μετά την απόκτηση τους. Δεν υπάρχει ΜΕΤΑΦΟΡΑ πόντων από το ένα έτος στο άλλο.

Οι κερδισμένοι πόντοι αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΛΑΤΗ και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ από ένα πελάτη σε άλλον. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί άδεια για τη μεταφορά τψν πόντων, με προηγούμενη αίτηση και τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη παραγγελία έχει τοποθετηθεί από έναν πελάτη για λογαριασμό άλλου.

Ανάλογα με τους κερδισμένους πόντους από μία ή περισσότερες παραγγελίες με την AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES μέσα στο έτος υπολογισμού των πόντων για τις οποίες οι αντίστοιχες πληρωμές έχουν ληφθεί και πιστωθεί στο λογαριασμό παραγγελιών τους, οι πελάτες χαρακτηρίζονται ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Όλοι οι πελάτες εκτός των πελατών BRONZE, SILVER & GOLD.

ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει παραγγελίες συνολικού ποσού ίσου ή ανώτερου των 100.000,00 ευρώ (εκατό χιλιάδες ευρώ)

ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: πελάτες που έχουν κάνει παραγγελίες συνολικού ποσού συνολικού ποσού ίσου ή ανώτερου των 250.000,00 ευρώ (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ)

ΧΡΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: πελάτες που έχουν κάνει παραγγελίες συνολικού ποσού συνολικού ποσού ίσου ή ανώτερου των 500.000,00 ευρώ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ)

Στις περιπτώσεις των πελατών της χάλκινης, αργυρής ή χρυσής κατηγορίας υπάρχει αναφορά του καθεστώτος και της σχετικής έκπτωσης σε όλα τα έγγραφα (προσφορές, τιμολόγια προπώλησης ή τιμολόγια) που εκδίδονται εντός της περιόδου απονομής της επιβράβευσης.

Οι παρακάτω ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ισχύουν για τους πελάτες της χάλκινης, αργυρής ή χρυσής κατηγορίας στην τιμή πώλησης των προϊόντων των παραγγελιών που τοποθετούνται είτε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας προμηθειών είτε με άλλα μέσα. 

Οι εκπτώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ή περισσότερες παραγγελίες μέχρι την εξάντληση των κερδισμένων πόντων και λειτουργούν ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ σε οποιονδήποτε ποσοτική έκπτωση (δηλαδή τις εκπτώσεις που προσφέρονται για ποσότητες παραγγελιών που υπερβαίνουν τις ελάχιστες ποσότητες για έκπτωση, όπως καθορίζονται για κάθε προϊόν στην πλατφόρμα) ή τυχόν άλλες εκπτώσεις.

ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έκπτωση 2,5%

ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έκπτωση 5%

ΧΡΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έκπτωση 7,5%.

Η AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, να προσθέσει ανταμοιβές, να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή να αναστείλει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη ειδοποίηση προς τους πελάτες.

(*) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ είναι το συνολικό ποσό των παραγγελθέντων αγαθών, με εξαίρεση την εκτελωνισμό, τη μεταφορά, τα έξοδα τραπεζικής μεταφοράς των πληρωμών ή άλλες χρεώσεις που ισχύουν για κάθε παραγγελία. 

Σημειώνεται ότι ΜΟΝΟ τα πραγματικά ποσά πληρωμών που λαμβάνονται από τους πελάτες και πιστώνονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς παραγγελίας εντός του έτους υπολογισμού των πόντων περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των πόντων. Οι πληρωμές αυτές μπορούν να αφορούν αντίστοιχα τιμολόγια που εκδίδονται από την AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES στους πελάτες κατά τη στιγμή της παράδοσης, της αποστολής των αγαθών ή των πληρωμών που εισπράχθηκαν ως μέρος των αντίστοιχων προτιμολογίων που εκδόθηκαν για αυτές τις παραγγελίες. Ποσά που αφορούν σε προτιμολόγια ή σε προσφορές που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σε πελάτες για τα οποία ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η αντίστοιχη ολική ήμερική πληρωμή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στον υπολογισμό των πόντων.